Všeobecné obchodní podmínky společnosti Amos Home Studio s. r. o.

č. 1/2020, platné od 1. 2. 2020

Úvodní ustanovení

Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní podmínky vydané v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1) zák.č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen „VOP“) smluvní vztahy vznikající mezi společností Amos Home Studio s. r. o., IČ: 28196511 se sídlem Zelený pruh 1091/111, 140 00 Praha 4 Krč, zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 132133, DIČ CZ28196511

(dále také jako „AHS“) a kupujícím na druhé straně.

A. Obecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených prodávajícím s kupujícím i dodatků k nim a platí i pro kupní smlouvy vzniklé poskytnutím požadovaného plnění prodávajícím na základě přijaté objednávky kupujícího.
Přijetím nabídky prodávajícího vzniká kupní smlouva v případě, že tato nabídka byla kupujícím akceptována do 1 měsíce od jejího vystavení.
Přijetím objednávky ze strany prodávajícího se rozumí akceptace podmínek navrhovaných v zaslané objednávce od kupujícího, které jsou potvrzené prodávajícím do 1 týdne formou elektronické komunikace.
Pro účely obchodní korespondence mezi stranami je přípustná elektronická forma komunikace.

B. Všeobecné dodací podmínky

Pokud není výslovně sjednáno nebo kupujícím požadováno přepravní dispozicí jinak,
a) je místem dodání/určení Amos Home Studio s.r.o., Kyslíková 1984/4, Praha 12
b) přepravu smluveného zboží do místa dodání/určení zajišťuje prodávající rozvozem silničním motorovým vozidlem.

c) z výrobního závodu přepraveno smluvním dodavatelem přepravy přímo na adresu kupujícího uvedeného v objednávce.

Prodávající je povinen smluvené zboží zabalit tak, aby obal vyhovoval povaze zboží a způsobu přepravy a opatřit pro přepravu způsobem obvyklým u tohoto zboží.
Kupující je povinen překontrolovat zboží při převzetí a potvrdit převzetí do přepravního/dodacího listu
Prodávající je povinen předat kupujícímu spolu se smluveným zbožím všechny průvodní doklady nutné k jeho převzetí a k řádnému užívání smluveného zboží způsobem odpovídajícím jeho charakteru a účelu. Každá dodávka smluveného zboží musí být opatřena dodacím listem. Dodací list musí obsahovat:
popis zboží a jeho množství,
datum předání a převzetí zboží,
podpis oprávněné osoby, která zboží převzala jménem kupujícího.
Nebude-li sjednáno jinak, platí pro jakost a kompletnost smluveného zboží příslušná ČSN norma. Smluvené zboží musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění.

C. Cena a platební podmínky

Dohodnutá kupní cena smluveného zboží je pevná včetně ceny balení a přepravného ke kupujícímu. Úhrada jiných nákladů kupujícím souvisejících s dodáním smluveného zboží, (jako např. pojištění,) musí být výslovně písemně s kupujícím sjednána.
Kupující zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu zboží a dalších nákladů na základě jeho faktury – daňového dokladu (dále faktura), která musí obsahovat:
a) číslo kupní smlouvy/objednávky, nebo nabídky, název nebo jméno kupujícího,
b) IČ a DIČ prodávajícího a kupujícího,
c) bankovní spojení prodávajícího,
d) ostatní náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem.
v aktuálně platném znění.
Faktura musí být zaslána kupujícímu v jednom vyhotovení na adresu jeho sídla nebo elektronicky . Takto vystavená faktura splňuje veškeré zákonem definované náležitosti, jak obsahově podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění, tak formální, které definuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním znění.
Prodávající je oprávněn fakturovat dohodnutou kupní cenu smluveného zboží po předání prvnímu dopravci
Lhůta splatnosti každé faktury je 14 kalendářních dnů od jejího vystavení prodávajícím pokud není písemně dohodnuto jinak.

D. Dodání zboží a nabytí vlastnického práva

Prodávající je povinen dodat kupujícímu smluvené zboží do místa dodání/určení v termínech dohodnutých s kupujícím, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající si vyhrazuje právo dodávku zboží pozdržet v případě, že bude existovat jakýkoli splatný závazek kupujícího vůči prodávajícímu s prodlením delším než 15 kalendářních dnů po lhůtě splatnosti. V takovém případě se postup prodávajícího nepovažuje za prodlení s dodávkou zboží do doby zaplacení dlužné pohledávky kupujícího.
K převodu vlastnického práva ke smluvenému zboží dochází až zaplacením kupní ceny a k přechodu nebezpečí jeho ztráty, poškození a zničení dochází převzetím smluveného zboží kupujícím. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího v době, kdy předmět plnění převezme od prodávajícího/dopravce, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat s předmětem plnění a kupující poruší smlouvu tím, že předmět plnění nepřevezme.

E. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

Dostane-li se kupující do prodlení s placením faktury, je prodávající oprávněn mu účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Prodávající má právo na náhradu škody způsobené kupujícím.

F. Nakládání s pohledávkami

Pohledávky vzniklé z kupní smlouvy není kupující oprávněn zastavit nebo postoupit na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Postoupení nebo zastavení pohledávky bez takového souhlasu prodávajícího je neplatné.
Podmínkou platnosti započtení vzájemných pohledávek prodávajícího a kupujícího je jejich předchozí písemná dohoda o započtení.

G. Podstatné porušení smlouvy

Podstatným porušením smlouvy opravňujícím prodávajícího ve smyslu § 1977obč. zák. č. 89/2012 Sb. od ní odstoupit je:
a) prodlení kupujícího se zaplacením jakéhokoli peněžitého závazku
vůči prodávajícímu nebo jeho části
b) nezaplacení zálohy na kupní cenu nebo její části do 7 kalendářních dnů
od vystavení zálohové faktury
c) insolvenční řízení zahájené vůči kupujícímu
Za okolnosti znemožňující řádné a včasné plnění smlouvy a vylučující odpovědnost smluvních stran se považují přírodní pohromy, požár, výbuch, válečné události a stávky. Kupující i prodávající na sebe nepřebírají nebezpečí zásadní změny okolností a nevylučují využití §1765 a §1766 občanského zákoníku.

H. Záruka na jakost a reklamace

Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096 zákona č. 89/2012 Sb. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Za vadu se nepovažuje, pokud jsou věci poškozené násilnou manipulací, neodbornou montáží nebo zapojením, neoprávněným zásahem, nedodržováním podmínek pro instalaci, provoz a poškozené přiměřeným opotřebením.
Kupující je povinen reklamovat u prodávajícího vady neprodleně. Oznámení vad musí obsahovat:
a) identifikaci kupní smlouvy
b) popis vady nebo přesné určení jak se vada projevuje
c) počet vadných kusů
Při ztrátě nebo zničení zboží během přepravy je kupující povinen oznámit dopravci takovéto vady zboží s uvedením všeobecných údajů o povaze ztráty nebo poškození nejpozději při převzetí zásilky písemným oznámením do přepravního dokladu vztahujícího se ke zboží.
Byl-li stav zboží tímto způsobem zjištěn a zaznamenán, je kupující povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího nejpozději do 3 dnů od vzniku takové události.
Za vadu nelze zejména považovat:
Lakování: Povrchové vady viditelné ze vzdálenosti od 3000mm
Povrchová úprava: za vady se nepovažují vady vzniklé technologií výroby (např. eloxováním)
Tolerance rozměrů dodávaného zboží: délka nebo šířka +-4mm,

I. Obaly

Ve smyslu těchto obchodních podmínek přechází na kupujícího s dodaným zbožím i vlastnická práva k průmyslovým obalům.
Kupující se zavazuje, že ve smyslu ustanovení § 12 odstavec 1 zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, zajistí využití odpadů z obalů tak, aby odpady z obalů uvedených prodávajícím na trh nebo do oběhu byly využity v rozsahu stanoveném přílohou č. 3 k tomuto zákonu. O splnění této povinnosti je na základě vyzvání prodávajícího povinen prodávajícího informovat doručením zvláštního prohlášení.

J. Rozhodné právo

Veškeré právní vztahy ze smluv, které se řídí těmito VOP nebo s těmito smlouvami souvisejí, se řídí Občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Ujednáním VOP v platném znění se řídí smluvní vztah pro celou dobu jeho trvání, případně i po jeho ukončení, a to až do úplného vypořádání všech práv a nároků z něho plynoucích. Pokud by byla ujednání ve Smlouvě/Objednávce odchylná od VOP, mají ujednání uvedená ve Smlouvě/Objednávce přednost. Veškerou komunikaci lze mezi prodávajícím a kupujícím uskutečňovat ve formě písemných elektronických zpráv doručovaných na elektronickou adresu uvedenou druhou stranou. Ukončení platnosti Smlouvy se nedotýká zániku nároků vyplývajících ze smluvního vztahu.

K. Obchodní tajemství

Veškeré konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se společností prodávajícího a dále všechny údaje jako obchodní tajemství výslovně označené, smlouva a skutečnosti v ní obsažené, včetně informací, které si v rámci jednání obě smluvní strany v souvislosti s jejím uzavřením poskytly, jsou předmětem obchodního tajemství a jejich zpřístupnění třetím osobám je možné pouze s výslovným písemným souhlasem druhé smluvní strany. Při porušení těchto ustanoven má prodávající nárok na náhradu škody dle příslušných paragrafů Obchodního zákoníku.

L. Změna VOP

Kupující se před učiněním objednávky seznámil s těmito VOP, všechny jejich ustanovení považuje za srozumitelné, byly mu dostatečně vysvětleny a neodchylují se závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech.

M. Platnost VOP

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 2. 2020

 

Za Amos Home Studio s.r.o.

Pavel Hurta, jednatel